Specijalni građevinski radovi

 • POD ZAŠTITOM UNESCO

  • Istočni dio podruma Dioklecijanove palače u Splitu
  • Temelji kora katedrale “Sv. Duje” u Splitu
  • “Jupiterov hram” u Splitu / World Monuments Fund
  • “Stari Most” u Mostaru / The World bank, UNESCO
  • “Peristil” u Dikolecijanovoj palači u Splitu
  • Franjevački samostan “Male braće” u Dubrovniku
  • Crkva “Sv. Vlaha” u Dubrovniku
  • Orlandov stup u Dubrovniku
  • Palača “Od Puća” u Dubrovniku
  • Palača “Sv. Josip” u Dubrovniku
  • Crkva “Sv. Josipa” u Dubrovniku
  • Crkva “Gospe od Karmena” u Dubrovniku
  • Palača “Od Sigurate” u Dubrovniku
  • Palača “Od široke ulice” u Dubrovniku
  • Dominkanski samostan u Dubrovniku
  • Palača “Celio Cega “ u Trogiru
  • Biskupova palača u Dubrovniku
  • Vanjski most od Ploča u Dubrovniku
  • Unutrašnji most od Ploča u Dubrovniku
  • Poslovni prostor “ Dalmacijaturist” u “Palači Ćipiko” u Trogiru
  • Palača “Berislavić” u Trogiru
  • Palača “Ranjina” u Dubrovniku
  • “Mala Papalićeva” palača u Splitu
  • Hotel “Dubravka” u Dubrovniku
  • Samostan Klarisa u Dubrovniku
  • Crkva “Sv. Ðurđa” na Pilama, Dubrovnik
  • Ljetnikovac “Bobali” u Dubrovniku
  • Ljetnikovac “Pucič” u Dubrovniku

  NACIONALNOG ZNAČAJA

  • Zvonik crkve “Gospe od Milosrđa” na Visovcu
  • Tvrđava KLIS u Klisu
  • Tvrđava GRAD u Sinju
  • “Fontik” u Hvaru / o. Hvar
  • Arsenal ( Kazalište ) u Hvaru / o. Hvar
  • Obiteljska kuća “ Meštrović “ u Otavicama
  • “Arsenal” u Malom Stonu
  • Injektiranje potresom oštećenih građevina u Dubrovačkom primorju, sela; Čepikuće, Podimoć, Trnova, Mravince, Zamaslina, Lisac, Ošlje
  • Palača “Hektorović” u Hvaru / o. Hvar
  • Kula “Revelin” u Korčuli
  • Kula “Veliki Kaštio” u Stonu
  • Kula “Nad vodom” u Stonu
  • Injektiranje građevina u Starom gradu, Dubrovnik 2000-2006 god.
  • Tvrđava “Svih svetih” u Korčuli
  • Tvrđava “Bokar” u Korčuli
  • Dvorac “Veliki Tabor” kod Krapina

  REGIONALNOG I LOKALNOG ZNAČAJA:

  • Crkva “Sv. Petra i Pavla” u Polači
  • Crkva “Sv. Ðurđija” u Pađanima
  • Crkva “Gospe Rožarice” u Vrlici
  • Zvonik crkve “Gospe Rožarice” u Vrlici
  • “Bedem u Docu” u Šibeniku
  • Palača “Draganić” u Šibeniku
  • Zvonik crkve “Uznesenja B. D. Marije” u Žrnovnici
  • Crkva “Sv. Ivana Krstitelja” u Mravincima
  • Crkva “Sv.Mihovila” u K. Kambelovcu
  • Sjemenište “Zmajević” u Zadru
  • Crkva “Sv. Ante Padovanskog” u Gornjim Tučepima
  • Zvonik crkve “Sv. Martina” u Donjem Docu
  • Crkva “Gospe Kandalore” u Smokvici / o. Korčula
  • Zvonik crkve “Sv. Martina” u Žrnovu / o. Korčula
  • Južno pročelje Biskupskog ordinarijata u Šibeniku
  • Crkva “Sv. Duha” u Šibeniku
  • Crkva “Sv. Mihovila” u Prološcu
  • Svetište “Vepric” pored Makarske
  • Crkva “Bezgrešnog začeća” Braovići
  • Crkva “Svih Svetih” u Putišićima
  • Zvonik crkve “Sv. Mihovila” u Prološcu
  • Crkva “Porođenja Marijina” u Gracu
  • Crkva “Sv. Ante” u Kninu
  • Crkva “Sv. Ilije” u Markovcu
  • Zvonik crkve “Sv. Ante” u Drnišu - “Kopnena vrata” u Zadru
  • Crkva “Male Gospe” u Rošcima
  • Ljetnikovac “Gradić” u Rijeci dubrovačkoj
  • Ljetnikovac “Kurtela” u Komolcu pored Dubrovnika
  • Ljetnikovac “Domjan” u Sustjepanu pored Dubrovnika
  • Crkva “Blažene Djevice Marije” u Pristegu
  • Crkva “Sv. Roko” u Grgurićima kod Slanoga
  • Crkva “Sv. Mateja” u Bisku
  • Crkva “Sv. Martina” u Docu Donjem
  • Crkva “Sv. Mihovila” u Lažanima / Kaštel Kambelovac
  • Zvonik crkve “Sv. Mihovila” u Dolu / o. Hvar
  • Crkva “Sv. Mihovila” u Dolu / o. Hvar
  • Crkva “Sv. Ivana”, Šilovo selo / o. Sipan
  • Crkva “Gospe od Lužina” u Stonu
  • Crkva “Gospe od sedam žalosti” Žuljane / Pelješac
  • Crkva “Sv. Stjepana” Maljkovi - Slano
  • Crkva “Sv. Ðurđa” u Suđurcu / o. Sipan
  • Crkva “Sv. Vida” u Trstenom pored Dubrovnika
  • Minaret đamije u Počitelju - BIH
  • Crkva “Gospa od Šunja” na Lopudu
  • Crkva “Sv. Martina” u Čepikućama
  • Crkva “Sv. Vlaho” u Slanom
  • Crkva “Sv. Ivana”, Slađenovići pored Slanog
  • Crkva “Sv. Petra i Pavla”, Ošlje, Dubrovačko primorje
  • Crkva “Sv. Mihovila” u Vignju, Pelješac
  • Dominikanski samosta u Splitu
  • Crkva “Gospe od Mandaljene” u Župi dubrovačkoj
  • Kula “Stoviš” u Stonu
  • Palača “Krstelj“ na Lopudu
  • Sanacija obale u gradu Hvaru na o. Hvar
  • Palača “Lešić - Dimitra” u Korčuli
 • Injektiranje - konstruktivna sanacija građevina zidanih kamenom

  • istočni dio podruma Dioklecijanove palače u Splitu
  • Zvonik crkve "Gospe od Milosrđa" na Visovcu
  • Tvrđava "Klis" u Klisu
  • Tvrđava "Grad" u Sinju
  • Crkva "Sv. Ilije" u Markovcu
  • Zvonik crkve"Sv. Ante" u Drnišu
  • Obiteljska kuća "Meštrović" u Otavicama
  • Temelji kora katedrale "Sv. Duje" u Splitu
  • "Bedem u Docu" u Šibeniku
  • Crkva "Sv. Đurđija" u Pađenima
  • Palača "Draganić" u Šibeniku
  • Poslovni prostor "Palača Čipiko" u Trogiru
  • Sjemenište "Zmajević" u Zadru
  • Palača "Ranjina" u Dubrovniku
  • Zvonik crkve "Sv. Mihovila u Prološcu
  • Crkva "Male Gospe" u Rošcima
  • Zvonik crkve "Sv. Martina" u Docu Donjem
  • Ljetnikovac "Gradić" u Mokošici, Dubrovnik
  • Ljetnikovac "Kurtela" u Komolcu, Dubrovnik
  • Ljetnikovac " Domjan" u Sustjepanu, Dubrovnik
  • Crkva "Blažene Djevice Marije" u Pristegu pored Benkovca
  • Palača "Od Puča" u Starom Gradu, Dubrovnik
  • Palača "Sv. Josip" u Starom Gradu, Dubrovnik
  • Fontik u Hvaru
  • Crkva "Sv. Mihovila" u Kaštel Kambelovcu
  • Crkva "Sv. Josipa" u Starom Gradu, Dubrovnik
  • Crkva "Sv. Roko" u Grgurićima kod Slanog
  • Upravna zgrada "Elektre" u Zadru
  • Potresom oštećene kuće u selima Dubrovačkog primorja: Ston, selo Čepikuće, selo Podimoć, selo Trnova, selo Zamaslina, selo Luka

  Injektiranje pukotina

  a) Injektiranje cementnim emulzijama
  b) Injektiranje epoksidnim smolama
  c) Injektiranje elastičnim epoksidnim smolama
  • Crkva "Sv. Ante Padovanskog" u Gornji Tučepima
  • Crkva "Sv. Ivana Krstitelja" u Mravincima
  • Crkva "Gospe Kandalore" u Smokvici, o. Korčula
  • Pročelje crkve "Sv. Mateja" i preslica u Bisku pored Trilja
  • Južno pročelje Biskupskog ordinarijata u Šibeniku
  • Svetište "Vepric" pored Makarske
  • Preslica crkve "Svih Svetih" u Putišićima
  • Palača "Berislavić" u Trogiru
  • Konus kegle brane "Ričice" u Ričicama, Imotski
  • TS 380/220/110 kV "Konjsko" nakon raketiranja JNA
  • TS 110 kV "Vrboran" u Splitu
  • TS 220/110 kV "Bilice" u Šibeniku
  • Vodotoranj TE "Gacko" u Gackom
  • Ab. nosači "Deponije ugljena" u TC. "Sv. Juraj" K. Sućurac
  • TS 110 kV "Sinj" u Sinju
  • Vodosprema "Voljak" u Solinu
  • Vodosprema "Kučići" u Kučićima-Omiš
  • Most u ulici Domovinskog rata-Split
  • Vodosprema "Marina" kod Marine
  • Vodosprema "Kosmatovica" kod Imotskog
  • Tuneli na državnoj cesti br. 1 Solin-Klis: tunel "Grlo", tunel "Klis-Kosa", tunel "Mačkovac", tunel "Mravinci"

  Injektiranje prodora vlage

  • Injektiranje poliuretanskim smolama
  • Crkva "Sv. Josipa" u Ražinama-Šibenik
  • Tunel "Grlo" - državna cesta br. 1 Solin-Klis

  Injektiranje sidara i zatega

  • Temelji kora katedrale "Sv. Duje" u Splitu
  • Crkva "Sv. Ante" u Kninu
  • Crkva "Sv. Ante" u Drnišu
  • Zvonik crkve "Sv. Ante" u Drnišu
  • "Kopnena vrata" u Zadru
  • Obiteljska kuća "Meštrović" u Otavicama
  • Zvonik crkve "Gospe Rožarice" u Vrlici
  • Zvonik crkve "Sv. Martina" u Docu Donjem
  • Preslica crkve "Svih Svetih" u Putišićima
  • Zvonik crkve "Sv. Mihovil" u Prološcu
  • Sidra hangara za kanadere u Zemuniku
  • Sidra u tunelu "Mravinci"
  • "Fontik" u Hvaru
 • Hidroizolacije varenim trakama

  • prohodni krovovi
  • neprohodni krovovi
  • TS 380/220/110 kV "Konjsko" pored Splita
  • TS 110 kV "Komolac" u Komolcu-Dubrovnik
  • TS 110 kV "Biograd" u Biogradu
  • TS 110 kV "Lozovac" u Lozovcu-Šibenik
  • Crpna postaja "Vidrice" u Opuzenu
  • Centar za autizam u Splitu

  Hidroizolacije armiranim pastama

  • prohodni krovovi
  • neprohodni krovovi

  Kruti premazi na bazi cementa

  • Hidrotehnički tunel "Mravinački potok" u Solinu
  • Vodosprema "Kosmatovica" pored Imotskog
  • Vodosprema "Marina" pored Marine
  • Vodosprema "Kučići" u Kučićima
  • Crkva "Male Gospe" u Rošcima

  Elastični premazi na bazi cementa

  • Tvrđava "Klis" u Klisu
  • Tunel "Klis-Kosa"

  Hidrofobiranje površina

  • Zgrade strojarnice HE "Peruča"
  • Zvonik crkve "Sv. Mihovila" u Prološcu
 • Prednapinjanje zidanih kamenih građevina

  • Crkva "Gospe Rožarice" u Vrlici
  • Zvonik crkve "Gospe Rožarice" u Vrlici
  • Zvonik crkve "Sv. Martina" u Docu Donjem rekonsttrukcije i adaptacije
  • Zvonik crkve "Sv. Martina" u Žrnovu, o. Korčula
  • Crkva "Bezgrešnog začeća" u Braovićima
  • Palača "Berislavić" u Trogiru
  • Zvonik crkve "Sv. Martina" u Docu Donjem
  • Sakristija crkve "Sv. Martina" u Docu Donjem
  • Crkva "Male Gospe" u Rošcima
  • Vodosprema "Zagrad" u Gatima-Omiš
  • TS 110 kV Biograd u Biogradu
  • TS 110 kV Blato-o. Korčula
  • Prostorija iznad kaptaže "Rimski Bunar" u Gustirni pored Marine
  • Vodosprema "Kosmatovica" kod Imotskog
  • Crkva "Sv. mihovila" u Lažanima pored Kaštel Kambelovca reprofiliranje oštećenja betonskih konstrukcija
  • Difuzor generatora HE "Zakučac" u Omišu
  • Vodilice difuzorskog zatvarača na HE "Peruča"
  • Temeljni ispust brane HE "Peruča" nakon miniranja
  • TS 110 kV Biograd u Biogradu
  • Most u ulici Domovinskog rata u Splitu
  • Ab. zidovi bunkera šljake u TC "Sv. Kajo" u Solinu
  • Temelj rotacionih peći u TC "Sv. Kajo" u Solinu
  • Ab. zidovi bunkera sirovine u TC "Sv. Juraj" u K. Sućurcu
  • Naglavne grede 0 i 0' na mostu Pag-kopno
  • Luk mosta Pag-kopno

  Izrada i postavljanje sidara i zatega

  • Temelji kora katedrale "Sv. Duje" u Splitu
  • Crkva i zvonik crkve "Sv. Ante" u Drnišu
  • Zvonik crkve "Gospe Rožarice" u Vrlici
  • Crkva "Sv. Ante" u Kninu
  • Zvonik crkve "Sv. Mihovil" u Prološcu
  • "Kopnena vrata" u Zadru
  • Zvonik crkve "Sv. Martina" u Docu Donjem

  Sanacija oštećenja nastalih ratom

  • TS 380/220/110 kV "Konjsko" pored Splita
  • Temeljni ispust brane HE "Peruča"
  • TS 110 kV "Biograd" u Biogradu
  • TS 110 kV "Komolac" u Komolcu
 • Sanacija prodora kapilarne vlage

  • Crkva "porođenja Marijina" u Gracu
  • Crkva u Mratovu pored Drniša
  • Crkva "Sv. Petra i Pavla" u Polači
  • Crkva "Sv. Đurđije" u Pađenima
  • Palača "Draganić" u Šibeniku
  • Crkva "Sv. Duha" u Šibeniku
  • Crkva "Sv. Mihovila" u Prološcu
  • Crkva "Bezgrešnog začeća" u Braovićima
  • Palača "Berislavić" u Trogiru
  • TS 110 kV "Bilice" u Šibeniku
  • Dječji vrtić u Grohotama - o. Šolta
  • TS 110 kV "Sinj" u Sinju

  Podmorski radovi

  • Sanacija mula u Kleku
  • Sanacija vodilica dif. zatvarača HE "Peruča"

  Reprofiliranje oštećenja kamena

  • Crkva "Sv. Ante" u Drnišu
  • Crkva "Sv. Mihovila" u K. Kambelovcu
  • Zvonik crkve "Sv. Martina" u Docu Donjem
  • Crkva "Male Gospe" u Rošcima
  • Zvonik crkve "Sv. Mihovila" u Prološcu

  Zatvaranje prodora vode

  • Upravna zgrada HEP "Elektroprijenos" u Splitu
  • Tribine NK "Solin" u Solinu
  • Zgrada Građevinskog fakulteta u Splitu
  • Upravna zgrada "Hrvatskih voda" u Splitu
  • Vodosprema "Marina" kod Marine
  • Gradski kolektor u Splitu
  • Vodosprema u Postirama
  • Vodosprema "Kosmatovica" kod Imotskog

  Hidrodinamička obrada površine

  • Zvonik crkve "Sv. Mihovila" u Prološcu
  • Župna kuća u Prološcu
  • Crkva "Sv. Mihovila" u Prološcu
  • Strojarnica HE "Peruča"
  • Vodosprema "Zagrad" u Gatima-Omiš
  • Vodosprema "Kosmatovica" kod Imotskog
  • Crkva "Male Gospe" u Rošcima
  • TC "Sv. Juraj" u K. Sućurcu
  • Most "Pag-kopno"

© 2008-2016. SPEGRA d.o.o. Sva prava pridržana.

Web by GOPA

Spegra